Le 02 avril 2009

        Wet continuiteit : een eerste synthese, weldra de eerste commentaar
 

Un correspondant flamand me demande une version en néerlandais de mon résumé des lois des 26 et 31 janvier relatives à la continuité des entreprises.


 

 Le voici, en ajoutant que la version néerlandaise de mon livre sera publiée chez Intersentia le mois prochain.Points d'actualité antérieurs
Imprimer ce document

 

 Wet Continuiteit

SAMENVATTING

De wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen (WCO), die de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord vervangt (WGA), en die op het vlak van de gerechtelijke organisatie wordt aangevuld door de wet van 26 januari 2009 houdende wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de continuïteit van de ondernemingen, is innovatief, daar ze de onderneming in moeilijkheden, reeds van bij het begin van deze moeilijkheden, meerdere mogelijkheden biedt om de situatie recht te zetten. De onderneming staat niet langer voor de keuze tussen gerechtelijk akkoord of faillissement, maar beschikt integendeel over een meervoud aan opties , gaande van zeer vrije oplossingen, zoals het minnelijk akkoord, eventueel uitgewerkt en afgesloten met de hulp van een ondernemingsbemiddelaar, tot striktere regelingen, zoals de gedwongen overdracht onder gerechtelijk gezag, met tussen beide het klassieke systeem van collectief plan tot schuldenregeling voorgesteld aan alle schuldeisers.

De nieuwe wetgeving zal niet alleen van toepassing zijn op kooplieden en handelsvennootschappen, maar eveneens op landbouwvennootschappen en burgerlijke vennootschappen met handelsvorm (met uitsluiting van de vrije beroepen).

Op het vlak van preventie, behoudt ze in essentie de bestaande regels inzake depistage en handelsonderzoeken, al worden deze bijgewerkt. Zo voorziet ze in nieuwe knipperlichten, breidt ze de bevoegdheden van de met het onderzoek belaste rechter uit en voorziet ze in een cassatieberoep tegen onregelmatig gestelde handelingen van de kamers voor handelsonderzoek. Ze voert eveneens de ondernemingsbemiddelaar in, vergemakkelijkt in hoofde van de schuldenaar in moeilijkheden het afsluiten van een buitengerechtelijk minnelijk akkoord met bepaalde schuldeisers en vereenvoudigt in specifieke omstandigheden de conservatoire tussenkomst van gerechtsmandatarissen in vennootschappen in moeilijkheden. Ze vereenvoudigt eveneens de de ontneming van beheer van de virtueel gefailleerde. Ten slotte breidt ze de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel met betrekking tot geschillen ter zake van een vennootschap uit.

Wat opvalt in de procedure van gerechtelijke reorganisatie door een collectief akkoord (het voormalige gerechtelijk akkoord), is de afschaffing van de functie van commissaris inzake opschorting en de herinvoering van de gedelegeerde rechter. Behoudens in de uitzonderlijke hypothese van de vervanging van de schuldenaar door een voorlopige bestuurder in geval van een kennelijk grove fout of kennelijke kwade trouw, zal de schuldenaar zijn volledige bestuurs- en beschikkingsbevoegdheid behouden. Desalniettemin zal de schuldenaar in een kleine onderneming kunnen verzoeken dat hem een gerechtsmandataris wordt toegewezen teneinde hem bij te staan in de reorganisatie; in grote ondernemingen kan bijstand door een gerechtsmandataris worden opgelegd.

De procedure, waarvan de voorwaarden tot een minimum werden herleid, is vereenvoudigd en verduidelijkt; hetzelfde geldt voor de stemming en de homologatie van het reorganisatieplan. De duur van de voorlopige opschorting, van de buitengewone opschorting en van de uitvoering van het plan wordt aanzienlijk verlengd. De fiscale neutraliteit van zowel het plan als het minnelijk akkoord, wordt thans verzekerd. De belastingadministratie geniet niet langer een gunstregime.

De overdracht onder gerechtelijk gezag is bedacht als alternatief voor het concordaat met boedelafstand of voor het faillissement.De schuldenaar kan instemmen met het de overdracht, maar de rechtbank kan de overdracht ook opleggen ingeval de poging tot gerechtelijke reorganisatie of de uitvoering van de reorganisatie mislukt, of wanneer de schuldenaar virtueel in staat van faillissement verkeert maar stilzit. Het principe van de continuïteit van de arbeidsovereenkomsten is van toepassing in geval van overdracht. Opdat het faillissement niet langer een aantrekkelijkere manier van herstructureren zou zijn, kan men in bepaalde mate van het continuïteitsprincipe afwijken op grond van technische, economische of organisatorische redenen

Verscheidene controversiële vraagstukken die bestonden onder het vorige regime, worden opgehelderd, in het bijzonder inzake de rechten van de schuldeisers;: het openen van de procedure brengt geen samenloop met zich mee. De evolutie van de cassatierechtspraak met betrekking tot de gelijkheid van de schuldeisers en de openbare orde, met name inzake samenloopvermijdende contractuele waarborgmechanismen (de zogenaamde (zekerheden die voortkomen uit de praktijk), wordt eveneens bevestigd.